ACTIVE-koncernen

Halvårsbokslut

Januari - juni 1997

 

 

 

 

 

 

 

Koncernen

 

Omsättning och resultat

 

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 167 mkr (58). Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 26 mkr (-6). Resultatet före skatt uppgick till 23 mkr (378). I halvårsresultatet för 1996 ingick en realisationsvinst vid försäljning av Peltor med 393 mkr. Vid jämförelse mellan halvårsbokslut 1997 och 1996 blir i många fall jämförelsetalen missvisande beroende på att Transport AB Movera ej konsoliderades vid föregående halvårsbokslut.

 

Förvärv av SBL Vaccin AB

 

ACTIVE förvärvade SBL Vaccin AB från Svenska Staten med tillträde 1997-06-30. Förvärvet är ett led i ACTIVEs satsning inom bioteknik och ger ACTIVE en stark ställning inom svensk och internationell mikrobiologisk forskning och industri. ACTIVE äger sedan tidigare ACTINOVA Ltd i England.

 

ACTIVEs förvärvspris uppgick till 100 mkr. Överenskommelse finns om att tilläggsköpeskilling skall utgå, knuten till SBLs omsättning för åren 1997 - 1999.

 

 

 

 

Denna tilläggsköpeskilling kan komma att uppgå till maximalt 45 mkr. Villkorat av läkemedelsregistrering av ETEC- och kolera-vaccinerna i USA och EU kan ytterligare en tilläggsköpeskilling om 105 mkr komma att utfalla. Den totala tilläggsköpeskillingen, som maximalt kan uppgå till 150 mkr, har redan nu skuldförts i sin helhet. För vidare satsning på forskning och utveckling har ACTIVE tillfört SBL 200 mkr vid övertagandet.

 

Finansiell ställning

 

Disponibel likviditet inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 515 mkr (505). De räntebärande skulderna uppgick till 697 mkr (63) och räntetäckningsgraden blev 2,2 (30,1). Skuldsättningsgraden uppgick till 1,2 ggr (0,1). Koncernens soliditet var 33,0 procent (82,5).

 

Investeringar

 

Under perioden uppgick koncernens investeringar till 460 mkr (-95), varav förvärvet av SBL Vaccin svarade för 318 mkr på koncernnivå efter avdrag av 97 mkr i förvärvat eget kapital. Via Movera investerades 139 mkr, avseende förvärv av helikoptrar och fartyg. Övriga investeringar uppgick till 3 mkr.

 

SBL Vaccin

 

Resultatet före skatt första halvåret uppgick till -1 mkr. Försäljningen uppgick till 117 mkr första halvåret, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Detta förklaras framför allt av en lägre nativitet. Bolaget aktiverade projektkostnader för utveckling av ETEC- och kolera-vaccinerna med 15 mkr. Övriga FoU-utgifter har kostnadsförts.

SBL Vaccins verksamhet består av utveckling och tillverkning av vacciner för den internationella marknaden, försäljning av vacciner på den nordiska marknaden samt distribution av vacciner på den svenska marknaden.

 

Bolagets orala vacciner mot ETEC och kolera är i Fas III av kliniska prövningar och kompletterande kliniska studier kommer att genomföras under 1997 och 1998. Målsättningen är att läkemedelsregistrera produkterna omkring år 2000 för marknadsföring på den internationella marknaden, varvid SmithKline Beecham är bolagets partner utanför Norden. Potentialen för ETEC-vaccinet bedöms som mycket stor och produkten kan komma att generera betydande vinsttillskott till SBL efter full lansering. Klinisk utveckling sker också avseende bolagets IPV (inaktiverat poliovaccin) för lansering på den internationella marknaden under 1999.

 

I egen fastighet i Solna har SBL Vaccin en toppmodern anläggning för bakteriell vaccinproduktion, vilken används för att tillverka ETEC- och kolera-vaccinerna. Bolaget har också en anläggning för virologisk produktion. Det ingår i bolagets planer för 1997 och 1998 att skapa resurser för tillverkning av rekombinanta proteiner, främst rCTB, som ingår i ETEC- och kolera-vaccinerna.

 

SBL Vaccins ställning på den svenska marknaden är fortsatt stark med en marknadsandel om cirka 50 %.

 

ACTINOVA

 

Resultatet före skatt blev -3 mkr. Alla FoU-utgifter i ACTINOVA kostnadsförs.

 

Under början av 1997 har ACTINOVA etablerat sig med huvudkontor i Cambridge och ett forskningsinriktat dotterbolag i Lund. Verksamheten indelas i de två affärsområdena affinitetsproteiner och terapeutiska produkter. Rekryteringen av nyckelpersoner har varit framgångsrik i båda affärsområdena och antalet anställda uppgår till 5.

 

Inom affärsområdet affinitetsproteiner har överenskommelser träffats med amerikanska distributörer, vilket förväntas ge resultat i form av ökad försäljning under andra halvåret 1997. Inom området terapeutiska produkter har den prekliniska utvecklingen av ett streptokockvaccin fortsatt att visa lovande resultat.

Movera

 

Omsättningen för perioden uppgick till 98 mkr (89) och resultatet före skatt blev

14 mkr (9).

 

Det synliga egna kapitalet i Transport AB Movera uppgick per rapportdatum till 124 mkr, att jämföras med eget kapital 1996-12-31 på 70 mkr. En nyemission i januari tillförde bolaget 40 mkr i eget kapital. ACTIVEs bokförda värde i Movera uppgår till 100 mkr och innehavet motsvarar 84 procent av kapitalet och 96 procent av rösterna.

 

Helikopterservices omsättning blev 36 mkr (33) och resultatet före skatt uppgick till 15 mkr (10). Under april sattes två nyinköpta Sikorsky-helikoptrar i trafik. Antalet passagerare under perioden uppgick till 37000. Affärsflygverksamheten i Inter Air omsatte 11 mkr (11) med ett resultat före skatt på 0 mkr (0).

 

Rederi AB Herons omsättning blev 51 mkr (43) och resultatet före skatt blev 2 mkr (1). Heron äger tre moderna produkttankers, varav två är kontrakterade på timecharter. Ett fjärde fartyg på 8 300 dwt är under byggnation i Kina med leverans i augusti 1998. Högre fraktrater och förstärkt dollarkurs har påverkat resultatet positivt.

 

Sonesson Inredningar

 

Omsättningen uppgick till 57 mkr (63) med ett resultat före skatt på -3 mkr (0). Den fortsatt svaga byggkonjunkturen på hemmamarknaden och ett kärvt investeringsklimat i Tyskland har påverkat resultatet negativt. Under maj/juni ökade orderingången kraftigt och per rapportdatum är orderstocken 12 procent högre än föregående år. En kraftig kostnadsanpassning genom personalreduceringar är genomförd. Antalet anställda härefter uppgår till 112 (148). Sonessons satsningar på produktutveckling har resulterat i att ett antal nya produkter beräknas lanseras under hösten. Sonesson kommer vidare att etablera försäljning via återförsäljare i Holland och England.

 

Moderbolaget

 

Omsättningen uppgick till 1 mkr (1). Resultatet före skatt blev 22 mkr (396). I resultatet ingår en förlikningsersättning om 9 mkr från en tidigare styrelseledamot. Processen mot övriga ledamöter i gamla styrelsen fortgår.

 

I resultatet för 1996 ingick en realisations-

vinst avseende försäljning av Peltor med 412 mkr. Investeringarna uppgick till 453 mkr och avsåg i sin helhet förvärvet av SBL Vaccin.

 

 

ACTIVEs struktur

 

Styrelsen är i slutfasen av sin utredning om ACTIVEs struktur. Såväl försäljningar som avknoppningar av verksamheter övervägs med målet att koncentrera ACTIVEs verksamhet till bioteknik.

 

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma den 20 oktober 1997 kl 17.00 på Malmö Börshus.

 

Prognos

 

Koncernresultatet före skatt för 1997 prognostiseras att uppgå till ca 50 mkr

 

Ekonomisk information

 

Bokslutskommuniké för år 1997 lämnas den 26 februari 1998.

 

Malmö 1997-08-26

 

Bo Håkansson

Verkställande direktör

 

 

 

 

 

1997

1996

1996

Nyckeltal

6 mån

6 mån

helår

Avkastning på eget kapital efter schablonskatt,%

3,0

74,0

75,6

Avkastning på sysselsatt kapital,%

4,5

81,4

60,9

Soliditet, koncernen, %

33,0

82,5

44,3

Soliditet, moderbolaget %

56,5

89,9

91,1

Skuldssättningsgrad,ggr

1,2

0,1

0,9

Räntetäckningsgrad

2,2

30,1

10,0

Resultat per aktie efter verklig skatt,kr

4,2

68,2

70,1

Resultat per aktie efter schablonskatt,kr

3,0

49,3

51,0

Synligt eget kapital per aktie,kr

97,0

100,6

102,5

Utdelning, kr

10,0

-

-

Antal aktier

5525986

5525986

5525986

 

 

 

 

 

1997

1996

1996

Koncernens resultaträkning,mkr

6 mån

6 mån

helår

Nettoomsättning

167

58

293

Rörelsens kostnader

-113

-64

-224

Rörelseresultat före avskrivningar

54

-6

69

Andel i intressebolag

4

Avskrivningar enligt plan, immateriella tillgångar

-2

-1

-2

Avskrivningar enligt plan, övrigt

-26

-3

-41

Rörelseresultat efter avskrivningar

26

-6

26

Finansiella intäkter

8

4

17

Finansiella kostnader

-24

-13

-44

Övriga finansiella poster (inkl. kortfr. placeringar)

18

393

397

Resultat efter finansiellt netto

28

378

396

Minoritetsintresse

-5

0

-4

Resultat före skatt

23

378

392

Skatter

0

-1

-5

Periodens resultat

23

377

387

Koncernens balansräkning,mkr

97 06 30

96 06 30

96 12 31

Immateriella tillgångar

205

13

23

Byggnader och mark

149

42

48

Maskiner och inventarier

730

16

581

Övriga anläggningstillgångar

0

45

7

Långfristiga räntebärande fordringar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

1084

116

659

Varulager

83

22

21

Övriga kortfristiga fordringar

100

31

53

Kortfristiga räntebärande fordringar

5

0

9

Kassa och bank (inkl. placeringar)

351

505

537

Summa omsättningstillgångar

539

558

620

Summa tillgångar

1623

674

1279

Eget kapital

536

556

567

Minoritetsintressen

23

0

41

Avsättningar

112

25

85

(varav räntebärande)

(30)

(16)

(17)

Långfristiga räntebärande skulder

529

0

461

Konverteringslån

36

34

35

Övriga långfristiga skulder

137

11

0

Summa långfristiga skulder

702

45

496

Räntebärande kortfristiga skulder

102

4

22

Övriga kortfristiga skulder

148

44

68

Summa kortfristiga skulder

250

48

90

Summa skulder och eget kapital

1623

674

1279

Delårsbokslutet har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.